Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Zápis do MŠ

Zápis do MŠ 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

se bude konat

3.5. - 14. 5. 2021 distančně

bez přítomnosti dětí.

Rodiče nejpozději do 14. 5. 2021 doručí ředitelce školy vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021, vyplněný zápisní lístek, potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte!

Potřebné dokumenty doručí rodiče osobním podáním ve škole každý pracovní den do 14:00 hodin, poštou nebo vhodí dokumenty v obálce do poštovní schránky u bočního vchodu do školy.

Podmínky přijímání dětí a kritéria k přijímání najdete na webových stránkách školy a ve vývěsní skříni školy vedle obecního úřadu.

Dokumenty ke stažení, které je potřeba vyplnit, najdete na www.zsrokytnicenr.cz.

Dokumenty v tištěné podobě si můžete vyzvednout v ZŠ nebo v MŠ.

 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné dle § 34 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Podle zákona č. 561/ 2004 Sb., §34 ředitel školy rozhoduje o přijetí dětí do MŠ, pokud počet podaných přihlášek přesahuje kapacitu zařízení - podle vydaných kritérií.

Podmínky přijímání dětí:

  • do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným stanoveným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č.258/2000 Sb.)Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  • zákonný zástupce tuto skutečnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.
  • do MŠ budou zpravidla přijímány děti, které do konce měsíce září 2021 dovrší 2 roky věku

Kritéria k přijímání:

  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou.
  • Děti podle věku s trvalým bydlištěm v Rokytnici nad Rokytnou k celodenní docházce, děti budou přijímány v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity.
  • Děti podle věku k celodenní docházce, děti budou přijímány v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity
  • Děti podle věku k polodenní docházce.

Ředitel školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodných zvláštního zřetele (zvlášť závažné sociální důvody).                                                                                               

Mgr. Jaroslava Ryglová, ředitelka školy v. z.